Fundacja segmentuje swoje działania wobec beneficjentów ze względu na poniższe czynniki:

 • Segmentacja rynku wg czynników demograficznych: dzieci, młodzież, dorośli, kobiety, mężczyźni.
 • Segmentacja rynku wg czynników lokalizacji geograficznej: gmina, powiat, województwo, region, kraj, kontynent.
 • Segmentacja rynku wg czynników psychograficznych: bezdomni, uzależnieni, homoseksualiści, osoby umierające, mniejszości narodowe, ofiary przemocy, samotni, nieprzystosowani społecznie, wykluczeni społecznie, osoby w konflikcie z prawem.

Rodzaje działań, jakie są prowadzone w fundacji Jesus Christ Security z osobami pochodzącymi z różnych warstw społecznych, można podzielić wg czynników demograficznych na:

 • praca z dziećmi, praca z młodzieżą, praca ze studentami, praca z rodzinami,
 • praca z osobami samotnie wychowującymi dzieci, praca z osobami – ofiarami przemocy,
 • praca z osobami samotnymi i rozwiedzionymi, praca z osobami bezrobotnymi,
 • praca z osobami z mniejszości narodowych, praca z osobami niepełnosprawnymi i chorymi,
 • praca z osobami nieprzystosowanymi społecznie,
 • praca z osobami starszymi, rencistami, emerytami, praca z osobami umierającymi,
 • praca z osobami bezdomnymi,
 • praca z osobami uzależnionymi,
 • pracy z osobami w trakcie resocjalizacji i po niej.
Określenie działań w kategoriach usługi rynku:
Kategoria usługiKategoria rynku
praca z dziećmiOdcinanie dzieci od zagrożeń patologii społecznej
praca z młodzieżąUmożliwianie właściwego rozwoju psychofizycznego i duchowego
praca ze studentamiPomaganie w osiąganiu właściwej perspektywy światopoglądowej
praca z rodzinamiKierowanie na właściwe cele życia we wspólnocie rodzinnej
praca z osobami samotnie wychowującymi dzieciPomaganie w rozwiązywaniu problemów wynikających z dysfunkcji rodziny
praca z osobami- ofiarami przemocyPrzywracanie radości życia i pokoju
praca z osobami samotnymi i rozwiedzionymiStwarzanie świadomości bycia potrzebnym
praca z osobami bezrobotnymiPrzygotowywanie do podjęcia pracy
praca z osobami z mniejszości narodowychIntegrowanie ze społeczeństwem polskim
praca z osobami niepełnosprawnymi i chorymiUzmysławianie wartości każdego człowieka
praca z osobami nieprzystosowanymi społeczniePrzywracanie do właściwej pozycji w społeczeństwie
praca z osobami starszymi, rencistami, emerytamiUmożliwianie uświadomienia sobie tego, że ludzie są nawzajem sobie potrzebni
praca z osobami umierającymiPomaganie godnie umrzeć w świadomości życia wiecznego
praca z osobami bezdomnymiPomaganie w odnalezieniu swojego miejsca w życiu
praca z osobami uzależnionymiPomaganie w uwolnieniu i uzdrowieniu
praca z przestępcami w trakcie resocjalizacji i po niejOferowanie skutecznego programu resocjalizacji
Zadania realizowane przez Fundacje:

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez:

1) współpracę z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi w swojej działalności takie same cele statutowe jak fundacja;
2) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: informacja, poradnictwo, pomoc prawna;
3) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc poradnicza i informacyjna
4) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: profesjonalne porady prawne;
5) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: rzecznictwo i ochrona praw;
6) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc w załatwianiu formalności i uzyskiwaniu uprawnień;
7) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: opieka stacjonarna, schroniska, noclegownie, domy opieki, dzienne domy opieki, ośrodki rehabilitacji, hostele, środowiskowe domy samopomocy;
8) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc medyczna, rehabilitacja, leczenie, opieka medyczna, rehabilitacja, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie (w tym opieka paliatywna), pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych;
9) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc psychologiczna, opieka, profesjonalna pomoc psychologiczna, telefon zaufania, grupy wsparcia i samopomocy, opieka duszpasterska, spotkania, tworzenie kontaktów społecznych, animacja środowisk;
10) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc rzeczowa, żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież, branżowe banki pomocy;
11) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc finansowa, zasiłki (doraźna pomoc finansowa), pożyczki i kredyty, stypendia i nagrody, dopłaty do leczenia i rehabilitacji;
12) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: zatrudnienie, szkolenia zawodowe, przekwalifikowania, pośrednictwo pracy i kluby pracy, tworzenie miejsc pracy;
13) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: edukacja, oświata, wychowanie, organizowanie wypoczynku, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, profilaktyka, przedszkola i szkoły, w tym specjalne i integracyjne, opieka pozaszkolna i przed-szkolna;
14) organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: formy pomocy specyficzne dla osób niepełnosprawnych w tym: transport, robienie zakupów i inne usługi związane z trudnościami lub niemożliwością opuszczania mieszkania, lektorzy, przewodnicy, tłumacze, znoszenie barier architektonicznych, przystosowanie mieszkań;
15) organizowanie odczytów, wykładów i szkoleń, kursów i konferencji, zjazdów i kon-gresów, wystaw i imprez kulturalnych oraz zebrań członków;
16) ułatwianie ludziom ulegającym i zagrożonym wykluczeniem społecznym kontaktu z odpowiednimi placówkami leczniczymi, opieki społecznej, rehabilitacyjnymi i re-adaptacyjnymi;
17) udzielanie pomocy przy tworzeniu i prowadzeniu oraz tworzenie i prowadzenie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, opieki społecznej i pro-filaktyki dla ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniu i patologiom społecznym;
18) tworzenie oddziałów;
19) tworzenie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych, po uzyskaniu zgody właściwego organu, dla ludzi chcących podnosić swoje kwalifikacje do pracy w ob-szarze zgodnym z celami statutowymi fundacji;
20) prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i reklamowej;
21) utrzymywanie kontaktów i współpracowanie z organizacjami i kościołami zagranicznymi i międzynarodowymi, prowadzącymi działalność o podobnych celach;
22) tworzenie i prowadzenie placówek, a także prowadzenie działań, popularyzujących formy aktywności społecznej;
23) prowadzenie badań w sferze realizacji celów statutowych fundacji;
24) organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdzielnictwa artykułów pierwszej potrzeby, medycznych i innych potrzebnych dla placówek rehabilitacyjnych i re-adaptacyjnych, leczniczych, opieki społecznej i profilaktyki oraz na cele charytatywne;
25) podejmowanie i popieranie innych inicjatyw i przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi fundacji;
26) podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu konsolidowanie wszystkich środowisk działających w zakresie realizacji celów statutowych fundacji;
27) zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityką w zakresie realizacji celów statutowych fundacji poprzez swoich przedstawicieli;
28) do realizacji swoich celów fundacja może zawierać porozumienia i umowy z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi.” [Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Z 25 lutego 2010 Nr 28 poz. 146)]